การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนก่อนกฎหมายใช้บังคับ

บริษัท อลูไซท์ พรีซิชั่น จํากัด (“บริษัท”) ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจที่สอดคล้องตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสําคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มีส่วนได้เสียกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท จึงได้ กําหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Policy) เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติว่าด้วยการสื่อสาร ชี้แจง ทําความเข้าใจแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจกับบริษัท

ทั้งนี้ บริษัท ได้กําหนดมาตรการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท ได้ทําการเก็บรวบรวม ใช้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ มาก่อนที่กฎหมายจะมีผลใช้บังคับให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกําหนดไว้ดังนี้

ข้อ 1. บรรดาข้อมูลส่วนบุคคลทุกประเภทที่ บริษัท ได้ทําการเก็บรวบรวม และใช้มาก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2565 บริษัทจะยังคงเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์เดิมที่บริษัทได้เคยขอความยินยอมไว้ตาม วัตถุประสงค์อันจําเป็นต่อการบรรลุถึงวัตถุประสงค์แห่งการดําเนินธุรกิจ การเข้าเป็นคู่สัญญาทางธุรกิจต่อไปภายในเงื่อนไข ระยะเวลาที่บริษัทกําหนดไว้ กรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์จะยกเลิกการให้ความยินยอม สามารถติดต่อบริษัทได้ที่ โทรศัพท์ 038-571612-3, 038-842748-50

ข้อ 2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการดําเนินการอื่นที่มิใช่การเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ กําหนดไว้ในข้อ 1. บริษัทจะดําเนินการตามบทบัญญัติของกฎหมายโดยเคร่งครัด

ข้อ 3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สามารถศึกษาข้อมูล รายละเอียดของนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ได้ที่ www.alusite.com หรือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของบริษัท

การดําเนินการของผู้มีส่วนได้เสียในการดําเนินธุรกิจของบริษัท จะดําเนินการภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายโดย เคร่งครัด กล่าวคือ ข้อมูลส่วนบุคคลของคู่สัญญาที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมไว้ด้วยความจําเป็นในการเข้าเป็นคู่สัญญา

ประกาศมา ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565